DESCARGAR LAS OBRAS DEL AUTOR/DESCARREGAR LES OBRES DEL AUTOR

+SABER / +PENSAR / -TEORIA / + LOGICA

viernes, 21 de diciembre de 2018

Escola Nova 21 a TV3

Escola Nova 21 a Quan Arribin els Marcians de TV3
El Punt Avui 28.12.18 però censurat per pressions externes

He escoltat n’Eduard Vallory d’Escola Nova 21 al programa Quan Arribin els Marcians de TV3. Les seves consignes dient que el món és complex i que cal preparar l’educació a tal efecte són ben rebudes. El problema, i com docent que sóc, és que són teories allunyades de l’aula sense pautes concises per a la classe. No fa massa en una entrevista al programa Més 3/24 n’Eduard Vallory va llençar una dada esfereïdora. Eduard Vallory, president d’Escola Nova 21, va dir que hi ha havia mig milió de centres educatius implicats en les seves idees, un nombre infinitament superior a tots els existents a Catalunya. Tot i l’exageració, sols en són cinc-cents, després va afirmar que la seva educació competencial, pretén preparar els alumnes per a la societat que els espera, quelcom que porten fent tots els mestres des de sempre. I finalment deia que a l’aula no s’han de fer classes magistrals però les sessions que ell sí imparteix als docents són sempre magistrals, amb una altra paradoxa, cap docent que sàpiga el que es fa, mai no imparteix sessions magistrals entre els seus alumnes, la qual cosa el senyor Vallory desconeix ja que, i també a televisió, va confessar que mai no havia impartit classes i que havia suspès repetides vegades el batxillerat. En fi, i a molts així els ho va semblar, Vallory va vendre més fum que llenya. Potser el senyor Vallory busca pujar i esdevenir el proper conseller d’educació. Molts eduquen teòricament però pocs es dediquen a ensenyar realment.

lunes, 19 de noviembre de 2018

Opos Bio Geo - Criteris de correcció


Biologia i geologia (CN)
Ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat (LR). Accés a un cos de grup superior (E). Adquisició de noves especialitats (N).
Criteris de correcció
Cornellà de Llobregat, 16 d’abril del 2018
2/8
Biologia i geologia_CN
1. Especificacions i pautes aprovades per la comissió de selecció
a) El procediment selectiu començarà el dia 13 d’abril de 2017, a les 16:00 hores, amb la prova de coneixement de llengües. S’hi hauran de presentar els aspirants que no figurin exempts a la llista definitiva d’admesos, si no s’hi presenten es consideraran exclosos del procediment. Si algun aspirant ha de lliurar alguna acreditació d’exempció d’alguna de les proves, cal que ho faci aquest dia. La resta d’aspirants no hi han d’assistir.
b) L’acte de presentació es celebrarà a les 09:00 hores del dia 14 d’abril a la seu de cada tribunal.
c) L’acte de presentació té caràcter personal i l’assistència és obligada. La no presentació és motiu d’exclusió de la prova.
d) L’aspirant s’ha d’identificar degudament davant del tribunal amb la documentació oficial prevista a la normativa vigent.
e) L’ordre d’actuació de totes les fases de la prova s’iniciarà per aquells aspirants el primer cognom dels quals comenci per la lletra “V”.
f) Es recorda als aspirants dels procediments L i R que en l’acte de presentació hauran de lliurar al tribunal un exemplar de la seva programació didàctica, la qual no serà retornada. L’aspirant que no presenti aquest document s’entendrà que renuncia a continuar en el procés selectiu.
g) A continuació de l’acte de presentació es realitzarà la part A de la primera fase d’oposició (desenvolupament escrit i anònim de la prova pràctica).
h) A les 16:00 hores del mateix dia es realitzarà la part B de la primera fase (desenvolupament escrit d’un tema).
i) Totes les convocatòries posteriors, publicació de qualificacions i altres informacions es publicaran al tauler d’anuncis de cada tribunal, sense perjudici de la informació personalitzada que es pugui consultar a l’adreça d’internet http://www.ensenyament.gencat.cat/ (Professors | Oposicions | Ingrés), la qual no tindrà validesa oficial.
j) Qualsevol dubte en la interpretació d’aquestes pautes, criteris i orientacions, i de totes les incidències que es produeixin al llarg del procés tindran com a referència la Resolució ENS/2742/2017, de 21 de novembre, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats, i seran resoltes pel tribunal.
1. Fase d’oposició dels procediments lliure i de reserva (L i R)
La fase d’oposició consta de dues proves la seva superació permet a l’aspirant passar a la fase de concurs.
Primera prova
Part A) Prova pràctica
Part B) Desenvolupament d’un tema
Segona prova
Part A) Programació didàctica
Part B) Unitat didàctica
3/8
Biologia i geologia_CN
2.1 Criteris de correcció
Primera prova
Té per objecte la demostració dels coneixements específics de l’especialitat, l’aptitud pedagògica i el domini de les habilitats i tècniques necessàries per a l’exercici docent. Consta de dues parts que són valorades de manera conjunta.
Valoració conjunta de la primera prova: 70% Part A + 30% Part B
Per superar cadascuna de les dues parts s'ha d'obtenir una puntuació mínima de 2,5 punts sobre 10 i així, quan se superin, poder aplicar la ponderació corresponent. Per superar la primera prova s’ha d’obtenir una puntuació mínima igual o superior a 5 punts.
Tant en la part A com en la B de la primera prova s'ha de garantir l'anonimat dels aspirants.
En conseqüència, s'ha d'invalidar l'exercici escrit que inclogui noms, marques o qualsevol
senyal que pugui identificar l'aspirant, així com aquell exercici que resulti il·legible.
La realització d'aquestes proves escrites s'ha d'utilitzar un bolígraf de tinta blava o negra i
seguir les instruccions que, a aquest efecte, doni el tribunal.
La superació d'aquesta prova permet a l'aspirant passar a la segona prova.
Part A. Prova pràctica
Durada: quatre hores
Aquesta prova pràctica valora la formació científica de l’aspirant i el seu domini de les habilitats per a la docència de la biologia i la geologia.
La prova consistirà en:
- la resolució de quatre exercicis o qüestions de caràcter pràctic.
- el disseny de dues experiències o activitats contextualitzades, en relació amb el currículum de l’ESO o el Batxillerat, realitzables amb els mitjans d’un centre docent (inclosos els laboratoris i els mitjans digitals).
- la identificació visual de mostres d’espècies animals o vegetals, minerals, roques i fòssils, rellevants científicament i/o presents a la nostra àrea geogràfica, a partir d’imatges fotogràfiques.
Els criteris de correcció seran els següents:
a) qüestions de caràcter cientificotècnic:
a. el resultat de la prova.
b. l’adequació i la correcció del vocabulari científic.
b) qüestions de caràcter didàctic/pedagògic:
a. ubicació de les activitats en el currículum.
b. la coherència de les activitats desenvolupades amb els continguts i la metodologia, els recursos i la contextualització.
c. el disseny d’estratègies pedagògiques per a l’acompanyament de l’aprenentatge de tot l’alumnat.
4/8
Biologia i geologia_CN
d. el plantejament d’activitats d’avaluació competencial amb els corresponents instruments d’avaluació.
Serà imprescindible una bona correcció lingüística i ortogràfica en la redacció de les proves.
En els enunciats dels exercicis o supòsits s’informarà de la puntuació de cadascun d’ells. No es podrà usar cap dispositiu amb capacitat de connexió amb l’exterior.
Aquesta prova es valora de 0 a 10 punts.
Pot ser necessari l’ús de regle i transportador d’angles.
Part B. Desenvolupament d’un tema
Durada: dues hores
Consisteix en el desenvolupament per escrit d'un tema triat per l'aspirant d'entre quatre temes extrets a l'atzar pel tribunal del temari de l'especialitat.
Aquesta prova es valora de 0 a 10 punts.
Els criteris de correcció són els següents:
a) elaboració prèvia d’un esquema i/o índex.
b) adequació del contingut de l’exercici escrit a l’enunciat del tema escollit i desenvolupament de les seves diferents parts, si escau.
c) estructuració lògica i clara, capacitat de síntesi i coherència argumentativa
d) terminologia adient, general i especialitzada.
e) correcció en l’expressió escrita i ús de recursos gràfics, quan sigui justificat.
f) ús d’exemples per completar l’explicació de determinats temes o conceptes.
Els errors conceptuals es valoraran negativament.
Segona prova
Aquesta prova té per objecte la comprovació de l'aptitud pedagògica de l’aspirant i el seu domini de les tècniques necessàries per a l'exercici docent.
Consisteix en la presentació d'una programació didàctica i en la preparació i exposició oral d'una unitat didàctica.
En el global d'aquesta segona prova l'aspirant disposa d'un període màxim de 45 minuts per a la defensa oral de la programació, l'exposició de la unitat didàctica i el posterior debat davant el tribunal, amb la següent distribució màxima del temps disponible:
- 20 minuts per a la defensa oral de la programació.
- 20 minuts per a l'exposició oral de la unitat didàctica.
- 5 minuts per al debat davant el tribunal, en el qual aquest pot plantejar preguntes o qüestions al candidat en relació amb el contingut de la seva intervenció i la contextualització en situacions concretes d'aula o de contingut pràctic.
5/8
Biologia i geologia_CN
Per a la superació d’aquesta segona prova els aspirants han d'obtenir una puntuació igual o superior a cinc punts i permetrà a l’aspirant passar a la fase de concurs.
Part A. Presentació d’una programació didàctica
La puntuació d’aquesta part és de 0 a 10 punts.
Criteris de correcció de la programació didàctica
Presentació de la programació escrita
- Format previst a la convocatòria (annex 5 de la Resolució ENS/2742/2017, de 21 de novembre).
- Contextualització de la programació.
- Relació i priorització dels aspectes essencials d’una programació.
- Idoneïtat d'aquests pel nivell educatiu triat.
- Coherència entre les diferents parts de la programació i també amb les competències bàsiques i generals i el currículum vigent.
- Inclusió dels objectius, les competències que es desenvolupen, els continguts, els criteris d’avaluació, la metodologia, la distribució temporal i l’agrupament d’alumnes, així com les mesures i suports que es preveuen per a l’atenció a la diversitat.
- Conceptes i terminologia adient (general, educativa i científica). Correcció lingüística.
- Altres habilitats i competències necessàries per aplicar els coneixements sobre l’especialitat en el context on es desenvolupi la funció docent.
- Connexió amb altres matèries.
Podrà estar referida a l’educació secundària obligatòria o al batxillerat.
Defensa oral de la programació
- Coherència amb la programació escrita.
- Justificació de la programació de referència. Idoneïtat de les activitats i recursos.
- Estil de l’exposició i comunicació: claredat, estructuració, correcció i capacitat de síntesi.
- Terminologia adient.
- Coherència i viabilitat de la proposta en la seqüenciació i en la temporització.
- Correcció lingüística i capacitat comunicativa.
- Altres habilitats i competències necessàries per aplicar els coneixements sobre l’especialitat en el context on es desenvolupi la funció docent.
El tribunal no proporcionarà cap material auxiliar ni de suport a l’aspirant. Aquest podrà utilitzar un exemplar de la programació aportat per ell mateix i un guió que no excedirà d’un foli.
Part B. Preparació i exposició oral d’una unitat didàctica
La preparació i exposició oral davant el tribunal d'una unitat didàctica pot estar relacionada amb la programació presentada per l'aspirant o elaborada a partir del temari oficial de l’especialitat. L’aspirant disposa d’una hora per a la preparació, durant la qual pot consultar material auxiliar, sense possibilitat de connexió amb l’exterior.
En el primer cas l'aspirant ha de triar una unitat didàctica, d’entre tres extretes a l'atzar per ell mateix, de la seva programació. En el segon cas, ha de triar la unitat didàctica d’un tema d’entre tres extrets a l’atzar per ell mateix, del temari oficial de l’especialitat.
6/8
Biologia i geologia_CN
En l'exposició de la unitat s'han de concretar, almenys, els objectius d'aprenentatge, les competències que es desenvolupen (dimensions i continguts clau, en el cas dels ensenyaments secundaris obligatoris), els continguts, les activitats d’ensenyament-aprenentatge i els aspectes organitzatius bàsics, els criteris i instruments d’avaluació, la temporització i la connexió amb altres matèries, així com les estratègies d’atenció educativa a l’alumnat en el marc del sistema inclusiu.
Criteris de correcció de la preparació i l’exposició d’una unitat didàctica
Es valoraran els aspectes següents:
- Concreció dels objectius d’aprenentatge i dels continguts de la unitat didàctica. Coherència d’aquests objectius i continguts. Adequació dels objectius i continguts al curs o nivell dels alumnes.
- Relació de competències que es desenvolupen.
- Adequació de les activitats d’ensenyament i d’aprenentatge per aconseguir els objectius plantejats.
- Coherència de la temporització prevista.
- Viabilitat de la proposta didàctica.
- Adequació dels criteris, activitats i instruments d’avaluació.
- Adaptacions de la programació a l’atenció a la diversitat dels alumnes.
- Organització, argumentació i capacitat de síntesi de l’exposició oral.
- Correcció lingüística i capacitat comunicativa.
- Creativitat i iniciativa en l’ús de recursos pedagògics.
El tribunal no proporcionarà cap material auxiliar ni de suport a l’aspirant, tot i que podrà utilitzar el material auxiliar que consideri oportú, així com un guió que no excedirà d’un foli i que es lliurarà al tribunal en el moment de finalitzar l’exposició.
2.2. Valoració de la fase d’oposició
La qualificació corresponent a la fase d'oposició és la mitjana aritmètica de les puntuacions obtingudes en les proves d'aquesta fase, sempre que totes dues hagin estat superades.
3. Fase d’oposició en el procediment selectiu d’accés a un cos de grup superior (E)
Aquesta fase consisteix en la superació d’una prova única que consta de l’exposició oral i en sessió pública d’un tema de l’especialitat a què s’accedeix, triat per l’aspirant d’entre vuit escollits a l’atzar pel tribunal, dels corresponents al temari de l’especialitat. Si existeix concordança entre la titulació acadèmica amb la qual es participa i l’especialitat a la qual s’aspira, el tema és escollit per l’aspirant d’entre nou escollits a l’atzar pel tribunal.
L’aspirant disposa de 2 hores per a la preparació del tema que ha d’exposar, pot consultar material però sense connexió amb l’exterior. Disposa d’un temps màxim de 45 min per l’exposició del tema. Pot utilitzar el material auxiliar que consideri oportú, aportat pel propi aspirant, així com un guió que no excedeixi un foli, que es lliura al tribunal.
7/8
Biologia i geologia_CN
3.1. Criteris de correcció de la fase d’oposició
Aquesta prova es valora de 0 a 10 punts, amb una puntuació mínima de 5 punts, atenent als següents criteris de correcció:
a) elaboració prèvia d’un esquema i/o índex.
b) rigor i rellevància dels continguts desenvolupats.
c) estructuració lògica i clara, capacitat de síntesi i coherència argumentativa.
d) terminologia adient, general i especialitzada.
e) correcció lingüística i capacitat de comunicació.
f) ús d’exemples per completar l’explicació de determinats temes o conceptes.
g) plantejament didàctic: competències, objectius, continguts, activitats d’ensenyament-aprenentatge i avaluació, així com els recursos necessaris per al seu desenvolupament.
h) relació del tema amb el currículum.
Els errors conceptuals es valoraran negativament.
4. Fase de concurs
La qualificació de la fase de concurs s’aplicarà únicament als aspirants que hagin superat la fase d’oposició.
La puntuació global dels procediments lliure i de reserva s’obté a partir del càlcul següent:
2/3 puntuació de la fase d’oposició + 1/3 puntuació de la fase de concurs.
La puntuació global del procediment d’accés a un cos de grup superior es pondera:
55% puntuació de la fase d’oposició + 45% puntuació fase concurs.
5. Procediment d’adquisició de noves especialitats (N)
Els aspirants hauran de demostrar els coneixements sobre els continguts curriculars que hauran d’impartir i el domini dels recursos didàctics i pedagògics.
La prova consistirà en l'exposició oral d'un tema de l'especialitat a la que s’opta, triat per l'aspirant d’entre cinc temes escollits a l'atzar pel tribunal, dels corresponents al temari de l'especialitat. L’aspirant disposarà de dues hores per preparar el tema, durant les quals podrà consultar el material bibliogràfic que cregui oportú i aportat per ell mateix, sense possibilitat de connexió l’exterior. L’aspirant disposarà d’una hora per a l’exposició oral.
Dins la mateixa prova, el tribunal proposarà tres opcions d’exercici pràctic i l’aspirant en triarà una. Aquests exercicis estaran relacionats amb l’especialitat i inclouran també el disseny d’experiències o activitats competencials i contextualitzades. Així mateix inclouran la identificació visual de mostres. L’aspirant disposarà d’un temps màxim de quatre hores per al seu desenvolupament.
Els aspirants obtindran una qualificació d’apte o no apte, i adquiriran la nova especialitat únicament els qualificats amb un apte, atenent als següents criteris de correcció en relació amb l’exposició del tema i la resolució de l’exercici pràctic :
8/8
Biologia i geologia_CN
En relació amb l’exposició del tema:
a) elaboració prèvia d’un esquema i/o índex.
b) rigor i rellevància dels continguts desenvolupats.
c) estructuració lògica i clara, capacitat de síntesi i coherència argumentativa.
d) terminologia adient, general i especialitzada.
e) correcció lingüística i capacitat de comunicació.
f) ús d’exemples per completar l’explicació de determinats temes o conceptes.
g) plantejament didàctic: competències, objectius, continguts, activitats d’ensenyament-aprenentatge i avaluació, així com els recursos necessaris per al seu desenvolupament.
h) relació del tema amb el currículum.
En relació amb l’exercici pràctic:
i) resultat de l’exercici
Valoració d’apte o no apte.

TEMARIO DE FÍSICA Y QUÍMICA opos secundariaAprobado por Orden de 9 de septiembre de 1993 (BOE del 21)
1. Principales concepciones de la ciencia. Los grandes cambios: las revoluciones científicas. La ciencia
como un proceso en continua construcción: algún ejemplo en física o en química. Los científicos y sus
condicionamientos sociales. Las actitudes científicas en la vida cotidiana.
2. Momentos claves en el desarrollo de la física y de la química. Principales científicos o grupos de
científicos implicados. Problemas físicos y químicos prioritarios en la investigación actual.
3. Magnitudes físicas y químicas. Sistema internacional de unidades. La medida. Métodos de estimación
de la incertidumbre en la realización de medidas y en la determinación de resultados.
4. Cinemática. Elementos para la descripción del movimiento. Movimientos de especial interés. Métodos
para el estudio experimental del movimiento.
5. Evolución histórica de la relación fuerza-movimiento. Dinámica de la partícula. Leyes de Newton.
Principio de conservación del momento lineal. Aplicaciones.
6. Movimiento de rotación de una partícula. Cinemática y dinámica. Conservación del momento angular.
Aplicación al movimiento de los astros.
7. Dinámica de un sistema de partículas. Momentos lineal y angular. Principios de conservación. Energía
de un sistema de partículas. Relación trabajo-energía.
8. El problema de la posición de la Tierra en el Universo. Sistemas geocéntrico y heliocéntrico. Teoría de
la gravitación universal. Aplicaciones. Importancia histórica de la unificación de la gravitación terrestre y
celeste.
9. Estática de los cuerpos rígidos. Condiciones de equilibrio. Máquinas. Influencia en el desarrollo social.
10. Estática de fluidos. Presión atmosférica. Distintos planteamientos en la historia de la ciencia en torno
al vacío. Métodos para el estudio experimental de la presión.
11. Dinámica de fluidos. La ecuación de continuidad. La ecuación de Bernouilli. Régimen laminar y
turbulento. Aplicaciones a dispositivos tecnológicos de interés y al funcionamiento del sistema
cardiovascular humano.
12. Gases ideales. Un modelo interpretativo para los gases, teoría cinética. Desviaciones respecto del
comportamiento ideal: gases reales. Un modelo para toda la materia. Intercambios energéticos en los
cambios de estado.
13. Física de la atmósfera. Fenómenos atmosféricos. Observación meteorológica. Balance energético
terrestre. Papel protector de la atmósfera. Alteraciones debidas a la contaminación. Medidas para su
protección.
14. La energía y su transferencia. Relación trabajo-energía. Principio de conservación de la energía.
Evolución en las necesidades energéticas de la sociedad. Repercusiones medioambientales. Energías
alternativas.
15. Energía interna. Calor y temperatura. Desarrollo histórico del concepto de calor. Equilibrio térmico.
Propagación del calor. Efectos del calor sobre los cuerpos. Conductores y aislantes. Aplicaciones.
16. Calor y trabajo en los procesos termodinámicos. Primera ley de la termodinámica. Aplicación a las
máquinas térmicas y a las reacciones químicas. Rendimiento energético.
17. Entropía. Segundo principio de la termodinámica. Cuestiones relacionadas con el segundo principio:
orden y desorden, espontaneidad de las reacciones.
18. Ondas en medios elásticos. Energía que transportan. Fenómenos característicos. Principio de
superposición. Métodos experimentales para su estudio. El sonido como ejemplo de ondas longitudinales.
Contaminación acústica.
19. Naturaleza eléctrica de la materia. Electrostática. Discontinuidad y conservación de la carga. Carácter
conservativo del campo electrostático. Estudio energético de la interacción eléctrica.
20. Corriente eléctrica. Circuitos de corriente continua. Conservación de la energía: ley de Ohm.
Utilización de polímetros.
21. Campo magnético. Carácter no conservativo del campo magnético. Generación de campos magnéticos
y efectos sobre cargas en movimiento. Aplicación a dispositivos tecnológicos.
22. Campos eléctricos y magnéticos dependientes del tiempo. Leyes de Maxwel. Inducción
electromagnética. Inducción mutua. Autoinducción.
23. Generación de corrientes alternas. Generadores y motores. Transformadores y transporte de la
corriente eléctrica. Influencia de la electricidad en el cambio de las condiciones de vida.
24. Elementos de importancia en los circuitos eléctricos: resistencias, bobinas y condensadores. Su papel
en los circuitos de corriente continua y alterna. Energía almacenada o transformada.
25. Ondas electromagnéticas. Origen y propiedades. Energía y cantidad de movimiento en las ondas
electromagnéticas. Espectros electromagnéticos. Aplicaciones. Medidas de protección cuando ha lugar.
26. Óptica geométrica. Principio de Fermat. Formación de imágenes en espejos y lentes. Análisis y
construcción de los instrumentos ópticos. El ojo y los defectos de la visión.
27. Óptica física. Propiedades de las ondas luminosas. Observación en el laboratorio. Teoría física del
color. Espectrofotometría.
28. Desarrollo histórico de la unificación de la electricidad, el magnetismo y la óptica.
29. Limitaciones de la física clásica. Mecánica relativista. Postulados de la relatividad especial. Algunas
implicaciones de la física relativista.
30. Teoría cuántica. Problemas precursores. Límites de la física clásica para resolverlos. Fenómenos que
corroboran la teoría cuántica.
31. Controversia sobre la naturaleza de la luz. Dualidad onda-corpúsculo. Experiencias que la ponen de
manifiesto. Interacción radiación-materia. Relaciones de incertidumbre.
32. Sistemas materiales. Mezclas, sustancias puras y elementos. Transformaciones físicas y químicas.
Procedimientos de separación de los componentes de una mezcla y de un compuesto. Lenguaje químico:
normas IUPAC.
33. Teoría atómica de Dalton. Principio de conservación de la masa. Leyes ponderales y volumétricas.
Hipótesis de Avogadro. Estequiometría.
34. Modelos atómicos. Evolución histórica y justificaciones de cada modificación.
35. El núcleo atómico. Modelos. Energía de enlace. Radioactividad natural. Radioactividad artificial.
Aplicaciones de la radioactividad en diferentes campos. Medidas de seguridad.
36. Fuerzas fundamentales de la naturaleza: gravitatoria, electromagnética, fuerte y débil. Partículas
implicadas. Estado actual de las teorías de unificación.
37. Energía nuclear. Principio de conservación masa-energía. Fisión y fusión nuclear. Su utilización.
Situación actual. Problemática de los residuos nucleares.
38. Partículas elementales. Estado actual de su estudio. Partículas fundamentales constitutivas del átomo.
Del microcosmos al macrocosmos. Teorías sobre la formación y evolución del universo.
39. Sistema solar. Fenómenos de astronomía de posición. Observación y medida en astrofísica. Evolución
estelar. Estructura y composición del universo.
40. Evolución histórica de la clasificación de los elementos químicos. Periodicidad de las propiedades y
relación con la configuración electrónica. Estudio experimental de algunas de las propiedades periódicas.
41. El enlace químico. Aspectos energéticos. Clasificación de los enlaces según la electronegatividad de
los átomos que los forman. Estudio del tipo de enlace de acuerdo con las propiedades de las sustancias.
42. Enlace covalente: orbitales moleculares. Diagramas de energía. Geometría molecular. Estructura y
propiedades de las sustancias covalentes.
43. Fuerzas intermoleculares. Aspectos energéticos. Sólidos moleculares. Justificación de las propiedades
anómalas del agua y su importancia para la vida.
44. Sustancias iónicas. Aspectos energéticos en la formación de cristales iónicos. Reconocimiento y
utilización de compuestos iónicos.
45. Teoría de bandas. Carácter conductor, semiconductor y aislante de las distintas sustancias.
Superconductividad. Importancia de los semiconductores y superconductores en las nuevas tecnologías.
46. Metales. Características de los diferentes grupos. Obtención y propiedades. Compuestos que originan
y aplicaciones. Aleaciones. Interés económico de algunas de ellas.
47. Elementos no metálicos. Características de los diferentes grupos. Obtención y propiedades.
Compuestos que originan y aplicaciones.
48. Elementos de transición. Características y propiedades de los más importantes. Compuestos de
coordinación. Teorías sobre su formación.
49. Disoluciones. Leyes de las disoluciones diluidas. Propiedades coligativas. Disoluciones reales.
Disoluciones de electrolitos. Estudio experimental del comportamiento eléctrico de un electrolito.
50. Cinética de las reacciones químicas. Teoría de choques moleculares y teoría del estado de transición.
Velocidad de reacción y factores de los que depende. Métodos prácticos para su determinación.
51. Características de los fenómenos catalíticos y efecto sobre la energía de activación. Aplicaciones en la
industria. Naturaleza y propiedades catalíticas de las enzimas.
52. Energía y transformaciones químicas. Ecuaciones termoquímicas. Métodos para el cálculo de calores
de reacción.
53. Entropía de un sistema químico. Energía libre de Gibbs y espontaneidad de las reacciones químicas.
Relación entre la variación de la energía libre y el equilibrio químico.
54. Equilibrio químico. Constante de equilibrio. Modificaciones externas de los equilibrios. Equilibrios
heterogéneos.
55. Ácidos y bases. Teorías. Medidas del pH. Indicadores. Procedimientos para la realización
experimental de una curva de valoración ácido-base. Hidrólisis. Soluciones amortiguadoras. Lluvia ácida
y contaminación.
56. Ácidos inorgánicos de importancia industrial. Obtención, estructura, propiedades y aplicaciones.
Normas de seguridad en el uso y transporte de ácidos.
57. Conceptos de oxidación y reducción. Reacciones redox. Algún proceso redox de interés industrial
(pilas y cubas electrolíticas, corrosión y formas de evitarla, metalurgia y siderurgia).
58. Principales procesos químicos en el agua y en el aire. Influencia en el medio ambiente. El agua,
recurso limitado: contaminación y depuración. Procedimientos para determinar la contaminación del agua
y del aire.
59. Química del carbono. Estructura y enlaces del carbono. Nomenclatura. Isomería. Comprobación
experimental de la actividad óptica.
60. Tipos de reacciones orgánicas. Mecanismos de reacción. Análisis de casos característicos.
61. Métodos utilizados en la identificación de compuestos orgánicos: análisis cualitativo y cuantitativo.
Análisis estructural por métodos espectrográficos.
62. Hidrocarburos. Características, nomenclatura, obtención y propiedades. Identificación en el
laboratorio de alquenos y alquinos.
63. Química del petróleo. Productos derivados y su utilidad en el mundo actual. Contaminación derivada
de su uso y normativa vigente. Comparación, en su utilización como combustible, con el gas y el carbón.
64. Funciones oxigenadas y nitrogenadas. Características, nomenclatura, obtención y propiedades.
Comprobación de sus principales propiedades en el laboratorio. Importancia industrial.
65. Compuestos aromáticos. El benceno: estructura, obtención y propiedades. Otros compuestos
aromáticos de interés industrial.
66. Compuestos orgánicos de importancia biológica. Composición química y función biológica. Los
alimentos y la salud.
67. Polímeros naturales. Propiedades y aplicaciones. Métodos de obtención de polímeros sintéticos.
Utilización en el mundo actual y problemas de reciclado.
68. Las rocas y los minerales fundamentales del relieve español, propiedades e importancia económica.
Geomorfología. El modelado del relieve y los factores que lo condicionan. El suelo, componentes,
destrucción y recuperación.
69. El origen de la Tierra. Estructura y composición de la Tierra. Las teorías orogénicas. La deriva
continental. Interpretación global de los fenómenos geológicos a la luz de la teoría de la tectónica de
placas.
70. La Tierra un planeta en continuo cambio. Los fósiles como indicadores. El tiempo geológico.
Explicaciones históricas al problema de los cambios. La evolución, mecanismos y pruebas.
71. El origen de la vida. La teoría celular. La base química de la vida. La célula y sus orgánulos. Las
necesidades energéticas, respiración celular y fotosíntesis. La división celular. Los cromosomas y la
transmisión de la herencia. Las mutaciones. La sensibilidad celular. Los seres unicelulares.
72. Los seres pluricelulares. La nutrición autótrofa y heterótrofa. La reproducción sexual y asexual. La
percepción de estímulos y la elaboración de respuestas. La diversidad de los seres vivos: los grandes
modelos de organización de vegetales y animales. Importancia de los animales y plantas en la vida
cotidiana.
73. Ecología. Poblaciones, comunidades y ecosistemas. Componentes e interacciones en un ecosistema.
Funcionamiento y autorregulación del ecosistema. Los principales problemas ambientales y sus
repercusiones políticas, económicas y sociales. La educación ambiental.
74. La salud y la enfermedad. La nutrición y la alimentación humanas. La reproducción y la sexualidad
humanas. La relación y la coordinación humanas. La salud mental. Los principales problemas sanitarios
de la sociedad actual. Los estilos de vida saludables.
75. El trabajo experimental en el área de ciencias. Utilización del laboratorio escolar. Normas de
seguridad.

jueves, 8 de noviembre de 2018

29N:PERQUÈ VAGA A L’ENSENYAMENT

29N:VAGA A L’ENSENYAMENT
PÚBLIC

Les retallades que es van aplicar de forma «extraordinària» des del primer moment de la crisi, encara
no han estat revertides després de cinc anys de creixement econòmic. Això ha generat un greu
deteriorament de les condicions laborals i, per tant, de la qualitat de l'ensenyament públic. Tot plegat,
en un sistema endèmicament infrafinançat, que no acompleix ni de lluny el 6% establert per la LEC.
De fet, estem prácticament a un terç -2,04%-.
En aquest context, el Departament d'Ensenyament ha introduït, a més a més, la selecció arbitrària de
personal, que han malmès el funcionament democràtic dels centres.
Per tot això, els sindicats sotasignats convoquem una vaga a l'Ensenyament Públic per al proper 29
de novembre, amb la següent plataforma reivindicativa:
1. Restabliment de l'horari lectiu anterior a les retallades per a tot el personal (23 a Primària i
18 a Secundària) d'aplicació al curs 2019/20 com a reivindicació irrenunciable.
2. Retorn a l'horari de permanència del professorat de Secundària (24h.)
3. Reducció de les ràtios: màxim de 22 a Primària i 27 a Secundària (o inferior per garantir
que no hi hagi tancaments de grups) el curs 2019/20 i de 20 a Primària i 25 a Secundària
el curs 2020/21.
4. Conversió dels terços de jornada en mitges jornades.
5. Increment del personal de suport a la docència per atendre la diversitat.
6. Retorn al caràcter lectiu de les dues hores de reducció al personal major de 55 anys.
7. Recuperació de poder adquisitiu: Calendari de retorn de les pagues extres del 2013 i 2014;
retorn al reconeixement del primer estadi de 9 a 6 anys.
8. Consolidació del lloc de treball del personal interí; canvi del model d'oposicions.
9. Manteniment de la Formació Professional pública a Ensenyament.
10. Retirada del Decret de Plantilles (39/2014).
Fem una crida al conjunt del professorat i del personal laboral de l'Ensenyament Públic de Catalunya
a organitzar la vaga als centres, a secundar-la i a debatre i decidir sobre la seva continuïtat. Així
mateix, convidem la resta d'organitzacions sindicals a sumar-se a aquesta convocatòria.
Sindicat Professors de Secundària (ASPEPC·SPS), USTEC·STEs (IAC),
CGT Ensenyament
Núm.184. Novembre de 2018

lunes, 5 de noviembre de 2018

Educació per Competències complica i no millora

Ensenyament assassinat a Secundària
La Vanguardia, 3 de Novembre de 2018

La nova manera d’avaluar els nostres adolescents a Secundària està fent estralls entre els nostres instituts. El Departament d’Ensenyament ha imposat de sobte, i sense proves ni orientacions clares, l’anomenat model d’educació per competències. Aquest augmenta en escreix la burocràcia a redactar per a cada alumne sense ni tan sols millorar el sistema educatiu, ans al contrari, molts docents no entenen què demana Ensenyament ni com s’ha de fer tot això. Suprimint les notes numèriques, que ja funcionaven, ara la cosa passa per avaluar per un artefacte anomenat competències, és a dir, ja no s’avaluarà per matèries ni especialitats sinó per frases sota una nova abstracció anomenada àmbits, ¿vostè s’aclareix? En fi, la cosa s’ha complicat tant que els professors estan obligats a redactar milers de frases sobre cada alumne descrivint més el bo d’ell que les coses a millorar, tot per reduir el fracàs escolar que Europa ens exigeix. Vet aquí perquè haurà de ser el professor qui redacti i justifiqui per quines raons, i amb tot detall, ha suspès a un alumne. És a dir, l’ambigu model competencial dona més feina a suspendre els dropos que a aprovar als que sí estudien. En això un conegut director d’institut, i davant l’educació per competències, ha proclamat el següent: ja sabem que Ensenyament vol que aprovem més, però jo vull saber com. Prego que els ideòlegs de l’avaluació per competències experimentin durant uns cursos el que ells mateixos diuen que millora l’ensenyament. Així doncs se’ls convida a abandonar el seu despatx per tal d’impartir moltes classes entre adolescents. 

miércoles, 17 de octubre de 2018

Millora i Innovació en la Formació de Mestres a debat?


Aquest 16 d’octubre de 2018 el MIF, o Millora i Innovació en la Formació de Mestres, ha proposat un lloable augment en el nivell de coneixements dels futurs mestres de primària. El problema esdevé quan suposats experts en educació, i que no imparteixen classes a secundària, proposen en aquest MIF com ha de ser el perfil del professor a secundària. En aquest sentit defensen que tant mestres de primària com professors de secundària han d’impartir classes indistintament dels 3 als 16 anys. Això provocaria un xoc molt important de mètodes pedagògics i nivells de coneixements en els claustres dels nostres centres. No és el mateix una aula amb adolescents de secundària que una d’infants de primària. Amb aquesta mesura resulta obvi que no es milloraria l’ensenyament a Catalunya, i molt menys quan molts membres del MIF parlen d’augmentar les teories pedagògiques en la formació dels nous docents en detriment dels coneixements que haurien d’impartir. Ells, aquest experts, no imparteixen classes a secundària però en canvi sentencien que cal fer en aules amb adolescents. Educar tots ho fem, ensenyar sols uns pocs.

jueves, 4 de octubre de 2018

Breve tratado sobre la estupidez humana

Ricardo Moreno


Esta semana aparecerá en las librerías el ensayo Breve tratado sobre la estupidez humana, publicado por la editorial Fórcola. Con prólogo de Francesc de Carreras, el libro deviene un excelente retrato de quienes se consideran sabios en nuestra sociedad pero que no lo son. Este breve tratado sobre la estupidez humana va dirigido contra los idiotas, tontos y necios que nos rodean, y contra las ideologías que contribuyen poderosamente cada día a incrementar sus filas y fomentar la estupidez. En tiempos del más obtuso populismo y de las frivolidades de la posverdad Ricardo Moreno, firma un libro muy oportuno y actual, pero sobre todo inteligente y con grandes dosis de sentido del humor.


(Barcelona, 04-10-2018)

viernes, 21 de septiembre de 2018

Màster en educació, o docents en explotació


El Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) veu amb suma preocupació el màster en educació que els docents han de passar per a exercir de professors a secundària. L’actual polèmica dels màsters universitaris hauria de fer repensar molt tot el que envolta també a aquest. En concret hi ha el tema dels tutors dels aspirants a docents que no cobren res en absolut. Aquesta tasca la realitzen professors d’instituts dedicant molts mesos de seguiment, indicacions i avaluacions de l’aspirant a nivell personal amb exclusivitat. Molts centres estant indignats amb tal explotació dels seus docents. La prova està sent la negativa de molts instituts de Lleida que ja no accepten alumnes de pràctiques del màster. Aquest fet no és una novetat d’ara ja que ja s’havia avisat al Departament d’Ensenyament fa temps d’aquesta irregularitat. Cal tenir en compte que la matrícula és molt cara i sols beneficia a la universitat que acredita el màster, no pas als professors tutors de les pràctiques. Cal preguntar-se en tal cas si aquest màster en educació esdevé més un negoci que una formació. Hi ha tres raons més que semblen ratificar la idea de negoci. Primer, aquest màster l’imparteixen més personal de la universitat i allunyat dels centres que no pas professors bregats en aules de secundària. És a dir, la majoria dels qui cobren per aquest màster són instructors universitaris que poc coneixen els instituts i els adolescents. Segon, el que s’imparteix en aquest màster són més teories generals i allunyades dels continguts curriculars que no pas tècniques específiques de com impartir l’especialitat objecte del màster. I tercer i últim, als matriculats en el màster se’ls demana més memòries i treballs pedagògics que no pas el domini en la seva especialitat. Tot plegat sembla indicar que el màster en educació esdevé més un negoci per als teòrics de l’educació que no pas una formació per als futurs professors de secundària. Preguem que el Departament, i si vol continuar potenciant aquest màster, almenys remuneri als tutors de les pràctiques en els instituts. Aquests sí coneixen l’aula, els adolescents i els continguts a impartir.

jueves, 20 de septiembre de 2018

Cursos de preparació d’oposicions per al cos docent de secundària: especialitat biologia i geologia

Cursos de preparació d’oposicions per al cos docent de secundària: especialitat biologia i geologia
Vols accedir a la professió docent? Nosaltres t’hi ajudarem
El Col·legi es posa al teu servei per oferir-te ajut i suport en la preparació de les proves amb un equip de professionals docents amb llarga experiència.
Ens avalen l’experiència, la qualitat i el rigor en la preparació dels nostres cursos amb més de 300 professors formats en la darrera edició 2017-2018.
Tens previst presentar-te a la pròxima convocatòria d’oposicions, de l’especialitat de matemàtiques? T’oferim aquest curs per a la preparació dels temaris.
Si tens qualsevol dubte o consulta, contacta amb nosaltres.
Ben cordialment,


- - - - - - - -
cid:image001.png@01D3A4B1.45900770
Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya
Rambla de Catalunya, 8, pral. 08007 Barcelona
Tel. 933170428Fax 934124907www.cdl.cat 
Seguiu-nos a Facebook i a Twitter
Si us plau, no imprimiu aquest correu si no és realment necessari. Contribuïm a preservar el medi ambient.
Avís de confidencialitat
Aquest correu i la informació que conté són de caràcter confidencial, i s’adrecen exclusivament al destinatari esmentat a l’encapçalament, les dades del qual formen part de la base de dades titularitat del COL·LEGI OFICIAL DE DOCTORS I LLICENCIATS EN FILOSOFIA I LLETRES I EN CIÈNCIES DE CATALUNYA, amb domicili professional a Rambla de Catalunya, 8, pral., 08007 de Barcelona, ​​amb la finalitat de gestionar i canalitzar les comunicacions que es produeixin com a conseqüència de la relació que manté amb el responsable del tractament. De conformitat amb el que disposa la LO 15/1999, de protecció de dades, i en el Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, us informem que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat i limitació d’ús, mitjançant comunicació per escrit a l’adreça citada anteriorment. Si el receptor de la comunicació no fos el destinatari, us preguem que ens ho comuniqueu immediatament, procediu a destruir el missatge rebut i que us abstingueu de fer servir, revelar, distribuir, imprimir, copiar o realitzar qualsevol altre acte de comunicació d’aquesta informació.
- - - - - - - -


Col·legi de Llicenciats de Catalunya
Rbla. Catalunya, 8, pral
08007 Barcelona
http://www.cdl.cat
info@cdl.cat 

lunes, 17 de septiembre de 2018

Educació X Competències incompetent

L’educació per competències ha començat aquest curs a tots els nostres centres. El nou sistema extermina les notes numèriques i les substitueix per un galimaties de frases on, per cert, resulta complicat indicar qui suspèn. Ara ja no s’avaluaran tant els coneixements de l’estudiant sinó les seves habilitats competencials. A més no s’entén massa que demana exactament el Departament amb això de les competències. En fi, que la majoria de professors anem bojos fent mil papers al respecte, però sospitant que el que el Departament realment ens demana es que rebaixem l’exigència i aprovem a més alumnes. El problema, i davant el nou galimaties entre frases, caselles, graelles i desenes d’aplicatius burocràtics, és que no queda gens clar com aprovar encara més. És obvi que això ha sorgit d’experts allunyats de l’aula, on pocs imparteixen classes i que regenten gasives entitats externes a l’aula. De fet l’educació per competències s’ha implantant sense un anàlisi contrastat ni un debat objectiu entre els professors de Secundària, ans al contrari, per real decret ens han complicat la nostra feina amb idees abstractes i allunyades de l’aula. Prego a la resta de professors crítics que es manifestin al respecte. Educar, eduquem tots, ensenyar sols uns pocs.

Masters en educació, negoci o formació?

Masters en educació, negoci o formació?

L’actual polèmica dels màsters universitaris hauria de fer repensar el màster en educació que els docents han de passar per a exercir de professors a secundària. Molts màsters nacionals consisteixen en tres coses, una matrícula molt cara, una credencial d’assistència i un treball final per aprovar-lo. En poques ocasions hi ha exàmens de coneixements profunds i tot sembla la dita de pagant Sant Pere canta. Doncs cal preguntar-se si passa el mateix en el màster d’educació, és a dir, si aquest també esdevé un negoci d’algunes universitats. Primer cal preguntar-se qui imparteix aquest màster? L’expliquen professors bregats en aules de secundària? O altres experts que poc coneixen els instituts i els adolescents? Sorprenentment qui més explica com ensenyar a secundària no són els seus professors sinó persones externes a les seves aules. El segon que cal preguntar-se és què s’imparteix més en aquest màster? Si tècniques específiques de com impartir l’especialitat objecte del màster? O teories generals i allunyades de les especialitats de secundària? També, i sorprenentment, les teories generals hi predominen en detriment de tècniques específiques. Però el més important que cal preguntar-se és el següent, com s’avalua i aprova aquest màster? Amb exàmens i proves que demostrin els nous aprenentatges adquirits? O amb treballs i escrits que mostren les síntesis entre pràctiques i teories? Doncs altre cop, i sorprenentment, es demanen més memòries que no pas exàmens de nivell. Ara que cadascú tregui les seves conclusions. El màster en educació? Potser més negoci que formació.

viernes, 14 de septiembre de 2018

Oposicions a Professors de Secundària

Oposicions a Professors de Secundària

Un cop passades les oposicions per a professors del curs passat molts docents discrepen en els criteris d’avaluació de les mateixes. Un fet capdal ha estat l’anomenat supòsit pràctic que havia d’avaluar què sabien els opositors de la seva especialitat. Paradoxalment aquesta prova exigia no què, si no com ensenyar a l’aula. Com ensenyar pertocava a un segon exercici específic que l’opositor havia de superar posteriorment. És a dir, s’ha avaluat a l’opositor de tècniques pedagògiques on no tocava. Aquest fet, que contravé la llei estatal per al cos de funcionaris, ja fou comunicat amb molta antelació, i des del Col·legi de Doctors de Catalunya, al màxim responsable al respecte del Departament, senyor Garcia Plata. Com veiem això no s’ha resol amb lògica, sobretot si tenim en compte el supòsit pràctic en especialitats com Biologia i Geologia. Aquí es feia identificar organismes, roques i minerals a través fotografies on no es podia assolir prou detall. És a dir, s’exigia pura memorització de noms en llatí als opositors mentre el Departament defensa l’educació per competències on no cal que els alumnes memoritzin. Cal dir que la identificació d’organismes, roques i minerals és en la realitat cosa de grans especialistes, cosa que no cal que ostentin tots els docents i pedagogs que imparteixen classes. Potser aquesta prova ha estat una manera d’eliminar molts opositors davant la gran assistència dels mateixos. En tal cas millor posar làmines i dibuixos que tots els científics del món utilitzen per a la identificació naturalista. O millor encara, i si el Departament defensa l’educació per competències, i no per coneixements, que els opositors superin un exercici de classificació d’organismes o roques demostrant les seves capacitats competencials. Preguem que Ensenyament, i si vol continuar convocant oposicions justes, tingui en bona consideració aquests arguments didàctics, lògics i legals. Educar, eduquem tots, però ensenyar sols uns pocs.

Mòbils a les Aules?

          Mòbils a les Aules?Mar Camacho, directora d’infantil i primària del Departament, diu que no utilitzar el mòbil a l’aula és donar l’esquena a la tecnologia, que és una creença que aquest aparell no sigui bo en educació, i que el mòbil ha de formar part de la innovació educativa de tots els centres per tal d’avaluar i identificar quins obtenen major èxit. Val a dir que l’educació no hauria de ser un experiment per a tot el territori, i que a part de mòbils a l’aula hi ha tauletes, ordinadors i pissarres digitals connectades a Internet que no donen l’esquena a la tecnologia vigent. A més, i existint tanta tecnologia digital dins i al voltant de l’aula, cal remarcar que hi ha molts treballs científics i mèdics que aconsellen reduir força l’ús del mòbil a classe. Les raons són les següents. La primera l’addicció creixent al mòbil que fa que els nostres alumnes desatenguin la realitat. La segona l’augment de nens hiperestimulats que no perceben la realitat manual perdent la creativitat en tres dimensions. I la tercera i última, els estudis recents del psiquiatra Manfred Spitzer qui ha trobat que l’ús generalitzat del mòbil dificulta clarament l’ensenyament dels alumnes, redueix la seva concentració i alenteix la seva maduresa. Preguem que el Departament, i si vol continuar potenciant extensivament el mòbil com eina educativa, tingui en bona consideració aquests arguments mèdics, científics i didàctics contrastats. Educar, eduquem tots, però ensenyar sols uns pocs.

sábado, 16 de junio de 2018

Conferència: Myanmar, Terra de Dracs

Cicle temàtic: "Viatges i cinema"

"Més Enllà de Iangun: Myanmar, Terra de Dracs"

Xerrada a càrrec de David Rabadà, escriptor.
Dijous 21 de juny a les 19 h.

Xerrada a càrrec de David Rabadà, escriptor.
Entrada lliure. Aforament limitat
Biblioteca Sofia Barat

martes, 29 de mayo de 2018

Educació per Competències i Intel·ligència Artificial


Tots els centres catalans han endegat un nou sistema d’educació anomenat per competències. Sota aquesta novetat els docents han d’avaluar més les habilitats dels alumnes que no pas la memorització de coneixements. Molts professors ja s’estan queixant que això implicarà una baixada del nivell en l’ensenyament, que amb tanta complicació no s’estan impartint millor els coneixements sinó idiotitzant els nostres alumnes. En canvi els partidaris de l’educació per competències diuen que els escolars faran servir més les seves intel·ligències múltiples de manera integral, però ¿què és la intel·ligència? Ningú es posa d’acord tot i que fa pocs dies l’investigador en cap de Microsoft en Intel·ligència Artificial, Daniel Goldstein, va declarar a premsa el següent, que els programes d’intel·ligència artificial sols són intel·ligents quan disposen de moltíssimes dades memoritzades en el sistema. És a dir, sense un gran volum de coneixements adquirits un cervell cibernètic, com també humà, no pot esdevenir intel·ligent. O explicat d’una altra manera, un cap amb pocs coneixements no pot prendre massa decisions correctes. Aquest evidència invalidaria l’educació per competències que està endegant el Departament d’Ensenyament en totes les escoles catalanes, tot i que amb un agreujant, no hi ha cap experiència prèvia que asseguri que els nostres fills aprendran més i millor amb aquesta estratègia.

martes, 22 de mayo de 2018

La Germandat. Onada Edicions - Llibre per a tractar el masclisme a l'aula

La Germandat

Complot Contra les Dones

de David Miró
Onada edicions
Març 2018


Narrativa de ficció amb tots elements d’una intriga apte per a lectors juvenils i adolescents que vulguin debatre sobre el masclisme vigent. Ja en la primera pàgina el misteri apareix ràpid i amb bona trama. El rerafons polític, que l’autor coneix des del seu periodisme, fa de tel d’inspiració continu durant tota la novel·la. L’ús de dades històriques reals confereix a l’obra un realisme i credibilitat intensos i propers. Un pare ple de prejudicis masclistes es despullarà com un personatge maquiavèlic i cruel. Ell, a favor de l’adoctrinament a les escoles i a la societat, sabrà com fer-ho a tots nivells i entre tots els poders. Tergiversant les teories científiques a favor seu, justificarà el masclisme familiar, empresarial i polític. Sota un currículum ocult, que molts avui dia afirmen real, el protagonista explicarà l’actual guerra de sexes que va guiant la trama d’aquesta narrativa, un relat que interpel·la a adults i adolescents sobre la manipulació social, el neoliberalisme i els masclismes conseqüents. Els fets històrics que descriu la novel·la encaixen tan bé amb aquesta ficció que un es pregunta sinó serà veritat tot el relat. Tot plegat despertarà entre els lectors la inquietud, el debat i l’esperit crític, quelcom idoni per a una bona educació en les nostres aules. La Germandat esdevé un llibre que fa repensar profundament el masclisme, la violència de gènere i les actuals polítiques neoliberals com un tot interconnectat.

lunes, 14 de mayo de 2018

Agraïment als mestres que tots hem tingut

Anem per la vida més o menys autònoms i amb molt d'ego oblidant qui ens ha permès assolir la nostra maduresa, sigui per bon exemple o pel negatiu, que també ensenya. Cert que nosaltres mateixos, els alumnes i ara adults, hi hem posat hores, esforç i constància, però el mateix van fer els nostres mestres i professors. Que tal si un dia els localitzem i els diem un simple, MOLTES GRÀCIES.

- Si encara estan en actiu els recarregarem les piles per tal de continuar impartint coneixements i valors
- Si ja romanen jubilats els regalarem un bàlsam per al seu bon record.
- En altre destí el més enllà els hi ho portarà.


Per tant...

Gràcies per la paciència d'ensenyar-me a fer els nusos de les sabates a infantil (Antònia Curós); per acollir-me al teu despatx durant tres dies d'expulsió al passadís (pare Ferrer); per l'entusiasme que li donaves a les naturals tot i que em respongueres que la fecundació en mamífers es donava "por transposición de anos" (pare Sòria); gràcies per ensenyar-nos a través de les experiències viscudes a Venezuela (Professor Sola); gràcies per les disculpes a 5è d'EGB per haver estat massa sever amb tot el grup (Professor Àngel Ariet); gràcies pels valors de la llibertat a través de la literatura (Professor Toni Alarcón), gràcies per una visió crítica i pràctica de la física i de la química (Professor Barceló); per unes classes d'educació física a l'aire lliure variades i pioneres (prof. Trillo), gràcies pels esquemes ordenats i sintètics en història (Professora Ramona); gracies per la didàctica, psicologia i per acompanyar-nos a tres dies de Pirineus quan el centre no se'n feia responsable (Professor Francesc Roura), gràcies pel llibre de proverbis que un dia vas regalar a un adolescent cridaner que era jo (Professor Ferran Guillén); gràcies per la preparació acurada de les teves classes tot i la teva inseguretat a l'aula (prof. Jaume Garcia); gràcies per la síntesi científica, tot i que exigència forta, en les teves classes de Geologia (Professor Julià Pastor), gràcies per les molt MOLT originals classes de català carregades de moltes altres coses (Professor Gunyalons), gràcies per una física clara i exigent que em va permetre aprovar-la fàcilment després a la facultat (Professor Pfeifer); per una història de la religió mundial fins arribar a l'ateisme en una escola religiosa on després ja no vas poder impartir-la com volies (Prof. Sàrries); per una gran paciència ensenyant llatí a uns alumnes poc motivats en aquesta llengua clàsssica (prof. Feliu);...

       
A altres els fallaren la didàctica (Martinez alias FITO), el respecte (González alias SAPO), la salut (Colomer)..

I en el meu record hi ha Torrebadella, pare Farràs, pare Oller, senyor Mena, Merino i el seu "saquen papel" ...  

Allà on estigueu i feu, que l'agraïment us arribi com una pluja fina, fresca i revivificant. 

I ARA TOTS FEU EL MATEIX AMB ELS VOSTRES DOCENTS PER A UN ENSENYAMENT MILLOR...

UN MÓN MILLOR JA VINDRÀ CONSEQÜÈNCIA D'UNA EDUCACIÓ MILLORADA


jueves, 10 de mayo de 2018

Curs escola d'estiu a La Gomera
LA GOMERA, UN VIATGE GEOAMBIENTAL
Curs de Formació Permanent  - Col·legi de Doctors i Llicenciats de Catalunya
Matrícula oberta

Aquesta illa et mostrarà el seu pretèrit geològic tot passant per la seva vegetació ancestral fins a assolir les despulles de l’extinta cultura Guanxe. Vulcanisme a flor de pell, cetacis a alta mar, platges fossilitzades i rèptils endèmics completaran aquest itinerariTot plegat, un viatge tranquil a través dels seus paratges pictòrics, de la seva gastronomia local i dels seus costums ancestrals. En aquest camí observarem la geodiversitat de l'illa a través d'un itinerari ple de verds tropicals, ocres volcànics i blaus oceànics.

Places disponibles a 17 de maig de 2018: 5 places *
Dates: Del 23 al 27 de juliol de 2018.
Formador: Dr. David Rabadà i Vives.
Descomptes per als membres del: CDL, AEPECT, SIGMADOT, SEDPGYM, i GMC.
La matrícula inclou el curs de formació permanent per part del geòleg responsable.
Els vols, allotjament, àpats i transport local han d'anar a càrrec del participant al curs **

* Les reserves es faran per estricte ordre de matriculació. És molt important anticipar-se per a aconseguir places de vol, hostatge i transport a bon preu. La Gomera cada cop és més coneguda i cal anticipar-se a la febre turística de l'estiu.
** Un cop et matriculis al curs, les despeses en vols, mitja pensió, minibús i pernoctacions cal fer-les a través de Viajar a la Carta (cristina@viajaralacarta.com), qui t'atendrà amb gran experiència i plena confiança per part meva.
Donat que el vol sol ser el més car, i per tal d'amortitzar millor aquesta despesa, potser desitgis allargar pel teu compte l'estada per l'arxipèlag. Na Cristina de Viajar a la Carta t'ho pot facilitar (l'any passat molts assistents així ho varen fer.).


El paquet inclou:
  • Vol d'anada i tornada a La Gomera.
  • 4 nits d’allotjament en habitació doble compartida en règim de mitja pensió.
  • Explicacions per part del geòleg responsable del curs.
  • Sopars de cuina local amb una gastronomia de km. 0.
  • Tots els desplaçaments en transport col·lectiu en minibús.
  • El tour per veure cetacis i talls geològics en embarcació (cetacis assegurats, els espadats també).
  • Assegurança bàsica d’assistència en viatge.
  • Opcional! Assegurança multiassistència cas d'anulació del viatge.

              
                   Benvingut a una Gomera pictòrica, fotogràfica i geològica.

lunes, 7 de mayo de 2018

RECONVERSIÓ IL·LEGAL DE LLOCS DE SECUNDÀRIA PER MESTRES DE PRIMÀRIA


El Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) vol denunciar un error intencionat de planificació per part del Departament d’Ensenyament. Fa pocs dies Ensenyament va anunciar que els mestres de primària podran impartir classes als adolescents de secundària, i en concret en Matemàtiques, Català i Castellà. La causa, segons el Departament, era que hi haurà un dèficit de professors a secundària. Passats uns pocs dies i publicades algunes notes del primer exercici d’oposicions de professors a secundària, la sorpresa ha sorgit entre els aspirants. El fet ha estat que aquestes oposicions estan suspenent la gran majoria d’opositors provocant menys aprovats que places anunciades. És a dir, la manca de professors que el Departament deia que tindria fa uns dies creiem que l’està provocant ell mateix. Fins i tot emet un anunci pels mitjans animant la gent per tal que s’apunti a fer de professor però sense el màster en educació. Cal recordar que els aspirants a les oposicions han de posseir aquest màster però el Departament ara prefereix captar personal sense experiència ni formació en secundària. Un exemple flagrant és que un enginyer en tecnologies industrials, i amb el màster docent aprovat, no pugui impartir matemàtiques a secundària però sí un mestre de primària. Cal preguntar-se per tant com s’explica aquesta reducció en la qualitat educativa. El sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) creu que la causa ve d’un error intencionat de planificació per part del Departament d’Ensenyament. En èpoques de vaques grasses Ensenyament va augmentar una sisena hora a primària fixant laboralment a molts mestres. Deu anys més tard la baixada demogràfica d’alumnes a primària està provocant un excés de mestres en plantilla. Cal aclarir que el Departament feia anys que havia publicat i sabia l’actual baixada d’alumnes a primària. Per tant el sindicat Professors de Secundària creu que l’error que Ensenyament no vol reconèixer és que no té un dèficit de professors de secundària sinó un excés de mestres a primària.